Sraz historických vozidel Chomutov 2024

Sraz historických vozidel Chomutov 2024

27. 04. 2024

Chomutov

Veteran Car Club – plakát Sraz hist. vozidel 2024